Breve

Bevar Ho


Bygge planerne på Skallingevej 5og 6.


Med den betagende natur, det specielle landskab og den righoldige kultur der er og har udviklet sig i Ho og Ho området, er området omfattet af forskellige beskyttelses love, lokalplaner og deklarationer. Det er disse beskyttelses regler der ønskes dispenseret fra i forbindelse med byggeriet på Skallingevej. Byggeriet vil resultere i ødelæggelser af uerstattelige natur, kultur og landskab, som illustreret gennem de følgende eksempler:


Byggeri midt i den grønne kile syd for Ho er ødelæggende for det enestående og bevaringsværdige landskab


Området ved Skallingevej 5 og 6 er en del af den grønne kile syd for Ho, der strækker sig fra Ho bugt over marskengen, golfbanen, Skallingevej 5 og 6 og op på Jens Jessens sande. Den grønne kile ligger i Kystnærhedszone og er ikke et kommunalt udviklingsområde. Området er udpeget som kystlandskab, og et enestående bevaringsværdigt kulturlandskab. Derudover er der forskellige deklarationer udsted til beskyttelse af kilen. Skal der bygges i en grøn udsigtskile i et kystlandskabsområde uden for et udviklingsområde, skal der foreligge helt særlige planlægningsmæssig eller funktionel begrundelser. De af kommunen anførte begrundelser kan ikke betegnes som særlige forhold og kan ikke bruges som begrundelse for bebyggelse.


Byggeri på Skallingevej 5 og 6 vil ødelægger balancen i Ho mellem det kulturhistoriske og nyt byggeri og dermed muligheden for fortsat at være optaget i Vadehavets kulturarvsatlas.


I bevarende lokalplan for Ho står på Side 4:
”Et af lokalplanens primære formål er at fastsætte bevaringsbestemmelser og bebygningsregulerende bestemmelser. Lokalplanen skaber således kun mulighed for en begrænset tilvækst og afrunding af den eksisterende landsby, ikke en egentlig byudvikling.”
En udvidelse af Ho med de planlagte Byggerier på Skallingevej 5 og 6 kan ikke kaldes en begrænset tilvækst og afrunding af landsbyen. En væsentlig årsag til at den bevarende lokal plan blev lavet var Ho feriecenter. Efter feriecenteret var bygget, var der et behov for at undersøge om balancen mellem det kulturhistoriske og det ny var eller ville blive ødelagt.
Eksperternes bedømmelse i bevarende lokalplan for Ho er at landsbyen er i balance, men ikke kan bære yderligere ny byggeri, som beskrevet ovenfor.De udrydnings truede dyrearter i den grønne kile skal beskyttes, sikres de nødvendige levevilkår og ro.
Der er paragraf 3 og grønt Danmarkskort beskyttelse på områder ved Skallingevej 5 og 6. Der er observeret Habitratdirektivets bilag IV beskyttede dyrearter i området. Det er på denne baggrund nødvendigt, at Varde Kommune foretager en nærmere undersøgelse af naturen og den faktiske forekomst af Bilag IV arter på matriklerne samt af projektets konkrete betydning for de arter, som måtte findes ved undersøgelserne. På baggrund af de tungtvejende naturbeskyttelsesinteresser der findes på de omhandlede matrikler, er det vores opfattelse, at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM).


Vi tager beskyttelsen af den grønne kile, truede dyrearter og Ho landsby alvorligt. Med baggrund i vores analyser og lokalkendskab, må vi anbefaler at byggeri på Skallingevej 6 afvises, og byggeri på Skallingevej 5 kun kan ske på det areal hvor de nuværende bygninger.

Vi vil gerne udvikloing, men det skal ske i harmoni med naturen.


Ho d. 15. maj 2019

4. Februar 2019 er der sendt brev til Plan & Teknik i Varde Kommune

Vi arbejder pt. med et åbent brev til Varde Byråd.


Brevet sendes efter folketingsvalget.

Palle Uhds brev til Varde Kommune:

Lokalplan for Ho By

Lokalplan fro Campingpladsen i Ho

Høringszone for projekterne på Skallingevej 5 & 6